Inleiding

Je inschrijving bij Flexvak is geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te accepteren en het verplicht Flexvak niet om jou werk aan te bieden. Heb je gesolliciteerd, dan gaan we er wel van uit dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk en dat we dus - mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, zoals het updaten/aanvullen van je profiel. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is jouw profiel zichtbaar voor - en kan je benaderd worden door – medewerkers Flexvak.

Informatie

Indien je via de website of per e-mail informatie aan Flexvak doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. Flexvak mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. Flexvak is bevoegd maar niet verplicht om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.

Ten aanzien van de inhoud van de door jou verzonden/ge-uploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door Flexvak is de registratie hiervan in de systemen van Flexvak beslissend.

Beveiliging

Flexvak neemt beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in haar systeem te voorkomen. In ieder geval worden de volgende maatregelen genomen:

A. de computer hardware waarop de gegevens van gebruikers worden opgeslagen, zal worden geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en die beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem;

B. Flexvak maakt gebruik van antivirus programma’s en encryptie om gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;

C. Flexvak gebruikt zogenaamde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en binnen Flexvak toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.

Je dient je ervan bewust te zijn dat het onmogelijk is om volledig uit te sluiten dat jouw gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. Flexvak aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien jouw gegevens, ondanks de genomen maatregelen, ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien en/of, tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van Flexvak.

Privacy

Flexvak zal je ten aller tijde jouw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Meer informatie hierover vind je in het Privacy statement.

Mei 2020